Liczebniki główne - język włoski

Liczebniki główne odpowiadają na pytanie ile? (jeden, dwa, trzy, cztery ...)

Liczebniki od 0 do 10 są nieregularne i należy nauczyć się ich na pamięć:
 

0 zero
1 uno
2 due
3 tre
4 quattro
5 cinque
6 sei
7 sette
8 otto
9 nove
10 dieci


Liczebniki od 11 do 16 mają cząstkę "dici" (polskie "naście") na końcu, a od 17 do 19 na początku:
 

11 undici
12 dodici
13 tredici
14 quattordici
15 quindici
16 sedici
17 diciassette
18 diciotto
19 diciannovePełne dziesiątki od 20 do 90 wyglądają następująco:
 

20 venti
30 trenta
40 quaranta
50 cinquanta
60 sessanta
70 settanta
80 ottanta
90 novanta


Do pełnych dziesiątek dodajemy jednostki. Zobaczmy to na przykładzie liczby 20:
 

21 ventuno
22 ventidue
23 ventitré
24 ventiquattro
25 venticinque
26 ventisei
27 ventisette
28 ventotto
29 ventinove


Zwróćmy uwagę na brak ostatniej samogłoski dziesiątki przy jednostkach uno i otto.

Warto też zauważyć, że jednostkę "tre" w połączeniu z dziesiątką zapisujemy z akcentem graficznym, zatem -tré.Pełne setki tworzymy, dodając do liczebnika jednostkowego cząstkę cento.

100 cento
200 duecento
300 trecento
400 quattrocento
500 cinquecento
600 seicento
700 settecento
800 ottocento
900 novecento

Trzeba pamiętać, że przy połączeniu jednostki uno i otto z setką zachorujemy ostatnią samogłoskę setki, zatem piszemy: centouno, centootto.

A teraz czas wyższe liczebniki:

1000 mille
2000 duemila
3000 tremila


Zatem 1000 to mille, ale UWAGA! 2000 to duemila, 3000 - tremila, itd..

Zostały nam jeszcze miliony:

1000000 un milione
2000000 due milioni
3000000 tre milioniI jeszcze jedna bardzo ważna uwaga: wszystkie liczebniki, poza milionami, słownie zapisujemy jako jeden wyraz. Oto kilka przykładów:
 

150 centocinquanta
162 centosessantadue
488 quattrocentoottantotto
1999 millenovecentonovantanove
2009 duemilanove
1.557.000 un milione cinquecentocinquantasettemila

Trzeba jednak pamiętać, że nie będzie błędne powiedzenie również: cento e cinquanta chilometri - setki i tysiące możemy rozdzielić spójnikiem "e", chociaż formami częściej używanymi są te pisane łącznie.


Liczebniki główne są bardzo często używane w języku włoskim, nawet tam, gdzie po polsku stosuje się liczebniki porządkowe, np.:

1) do wyrażania godzin:
 

È l'una. Jest pierwsza.
Sono le due. Jest druga.
Sono le ventiquattro. Jest dwudziesta czwarta.
Sono le cinque e venti. Jest piąta dwadzieścia.
Sono le otto meno un quarto. Jest za kwadrans ósma.


2) do wskazywania kolejnego dnia miesiąca:
 

il due maggio drugi maja
il tre settembre trzeci września
l'undici gennaio jedenasty stycznia
il venti marzo dwudziesty marca
il trentuno dicembre tzrydziesty pierwszy grudnia


Wyjątek stanowi primo - pierwszy, który również po włosku wyraża się liczebnikiem porządkowym.
 

il primo aprile pierwszy kwietnia

poprzednie zakładki:

kolejne zakładki:
Liczebniki: Liczebniki porządkowe »

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.